Realizujemy bon turystyczny

"Archimedes-Tourist" jest ośrodkiem wypoczynkowm całorocznym.

Pobyt dzieci do lat 6-ciu, przy pobycie z opiekunami - gratis.

Doba hotelowa trwa od 1600 do 1200.

Zasady rezerwacji

 1. Sprzedaż usług dokonuje się w oparciu o aktualny cennik usług (dopuszcza się możliwość negocjacji cen za wiedzą członka zarządu/kierownika ośrodka).
 2. Pokoje i domki wynajmowane są na doby. Sala wynajmowana jest na godziny lub doby.
 3. Wynajem pokoju/domku oraz sali odbywa się na podstawie rezerwacji osobistej, telefonicznej lub w formie elektronicznej.
 4. Skutecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wstępnie wyliczonej opłaty za pobyt, w terminie 7 dni od daty rezerwacji lub w innym uzgodnionym terminie. Wpłaty należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury proforma lub w kasie recepcji.
 5. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwację wstępną uważa się za nieważną.
 6. Po dokonanej wpłacie zadatku klient otrzymuje listownie lub w formie elektroniczniej (po uprzednim wyrażeniu zgody) fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Klient posiada możliwość dokonania zapłaty za cały pobyt na rachunek bankowy lub w kasie recepcji przed terminem pobytu. Po dokonanej wpłacie klient otrzyma fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty.
 8. Opłatę za pobyt w Ośrodku należy uiścić wpłacając na rachunek bankowy przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przyjazdu. Opłatę dokonuje się za cały okres na jaki dokonana była rezerwacja. W przypadku przedłużenia pobytu lub zmiany zakresu usług (refakturowanie posiłków, wypoczynku fakultatywnego, wydłużenia pobytu) pracownik recepcji dokona odpowiedniej korekty faktury.
 9. Fakt przyjęcia opłaty winien być wprowadzony do kasy fiskalnej.
 10. Klient otrzymuje oryginał faktury VAT, a paragon z kasy fiskalnej dołączony zostaje do kopii faktury.
 11. Przy wcześniejszym wyjeździe, spowodowanym nie z winy Ośrodka, nie zwraca się wniesionej zapłaty za pobyt.
 12. Potwierdzona rezerwacja jest utrzymywana przez dobę od daty planowanego przyjazdu. Po tym czasie rezerwacja wygasa a pokój/domek mogą zostać wynajęte.
 13. Zamieszkanie w Ośrodku następuje po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych.
 14. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W razie zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Wczasowicz jest proszony o zgłoszenie ich pracownikowi recepcji w formie pisemnej.
 15. Jako zabezpieczenie zobowiązań z tytułu korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem – może być pobrana kaucja w wysokości 200,00 zł (zwracana przy wyjeździe – jeżeli nie wystąpią zobowiązania).